Hvordan lage en “Hyperkobling” i Word?

Hyperkobling i Word

En Hyperkobling kan være en måte å hoppe til for eksempel:

 • Et sted i dokumentet
 • En webside
 • Et annet dokument

Dette er en oppskrift på å lage en kobling til et sted i det samme dokumentet.

Først oppretter du et Bokmerke. En Hyperkobling kan kobles til Bokmerker.

For å opprette et Bokmerke:

 • Merk tekst, bilde (eller hva som helst) i dokumentet som du ønsker å linke til Hyperkoblingen
 • Gå til menyen Sett inn, klikk på Bokmerke (ca. midt på menyen)
 • Sett inn et navn og klikk «Legg til»

For å lage en hyperkobling mot bokmerket

 • Velg teksten som skal koble til bokmerket
 • Fra Sett inn-menyen, klikk på Hyperkobling
 • Under «Koble til» er det fire alternativer
 • Klikk «Plassering i dokumentet»
 • I det høyre vinduet vil du se bokmerket du opprettet
 • Velg den og klikk OK

Teksten blir blå, og får en understreking. Hvis du holder nede Ctrl og klikker på teksten (hyperkoblingen) vil den ta
deg til bokmerket.

Hyperlink in Word

A hyperlink can be a way to jump to, for example:

 • A place in the document
 • A web page
 • Another document

This is a recipe for making a link to a place in the same document.

First, create a Bookmark. A hyperlink can be linked to bookmarks.

To create a Bookmark:

 • Select text, image (or anything) in the document that you want to link to the Hyperlink
 • Go to the Insert menu, click Bookmark (about the middle of the menu)
 • Enter a name and click ‘Add’

To create a hyperlink to the bookmark

 • Select the text to connect to the bookmark
 • From the Insert menu, click Hyperlink
 • Under “Connect” there are four options
 • Click “Location in Document”
 • In the right window you will see the bookmark you created
 • Select it and click OK

The text turns blue and is underlined. Holding down Ctrl and clicking the text (hyperlink) will take you to the
bookmark.

– Atin Hejrani

Categories: BlogMicrosoft Word