Definer en tabell i Excel

[:nb]

Definisjon

Definisjonen på en tabell i Excel er at cellene inneholder data som knytter de sammen. Det betyr at det ikke må være noen tomme rader eller tomme kolonner. Men bortsett fra det trenger man ikke overskrifter for å ha en tabell i Excel. Man trenger heller ikke å “Sette inn en tabell” slik man kan fra Sett inn-menyen, men det er jo andre fordeler med det.

Hva er en tabell

Skriv tekst i to celler under hverandre og skriv én tekst i kolonnen til høyre for én av disse. Dette er en tabell. Du kan sortere den, filtrere den og gjøre andre kompliserte operasjoner man kan med tabeller i Excel.[:en]

Definition

The definition of a table in Excel is that the cells contain data that links them together. This means there must be no empty rows or empty columns. But apart from that, you do not need headlines to have a table in Excel. You do not have to “Insert a table” as you can from the Insert menu, but there are other benefits to this.

What is a table

Type text into two cells underneath each other and type one text in the column to the right of one of these. This is a table. You can sort it, filter it and do other complicated operations you can with tables in Excel.[:]