Produktdatabase for Boots Norge AS

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kontakt

Våren 2017 ble vi kontaktet av Boots Norge AS. De trengte hjelp med å strømline sine helt forskjellige produkter. Apotekskjeden selger varierte produkter som bleier og paracetamol. Leverandørene var helt forskjellige og folkene på Boots var helt forskjellige. Hvordan kunne vi klare å matche alle deres behov i ett datasystem.

Planleggingen

Gjennom samtaler med ulike travle medarbeidere samlet vi all informasjon som var vanlig og hva som var spesifikt for en produktgruppe. Med god profesjonell informasjon fra Boots, klarte vi til slutt å danne et bilde av hvordan dette kunne bli. Basert på erfaring fra et tidligere prosjekt kom vi til følgende sammensetning:

Liste over produkter

En liste viser produkter. Disse kan filtreres og sorteres. Dobbelt-klikking på et produkt gir deg alle detaljene om produktet.

Detaljer-skjema

I detalj kan man se omfattende informasjon om et produkt. Ved å dele inn i faner, kan mye informasjon organiseres på en klar og enkel måte.

Massesjekk / bulkoppdatering

I listeskjemaet kan du sjekke poster. Klikk deretter Massesjekk. Massesjekk gir mulighet til å bytte informasjon på mange produkter samtidig. Angi verdiene som gjelder for alle poster og start prosessen.

Excel – Eksporter / Import

Kunden ønsket en mulighet til å trekke ut litt informasjon til Excel. De ville så endre den i Excel, og deretter importere den tilbake til Access / SQL-løsningen. Dette gir muligheten til å spørre, for eksempel, leverandører om å bidra med produktinformasjon.

Kontakt oss

Hvis du vil vite mer om dette prosjektet eller har spørsmål om dine egne prosjekter, vennligst kontakt oss ved hjelp av skjemaet nedenfor.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Error: Contact form not found.

[/vc_column][/vc_row][:en]

Contakt

In the spring of 2017 we were contacted by Boots Norge AS. They needed help streamlining their completely different products. The pharmacy chain sells such varied products as diapers and paracetamol. The suppliers were completely different and the people at Boots were completely different. How could we manage to match all their needs in one computer system.

Planning

Through conversations with diverse busy employees we gathered all information which was common and what was specific to a product group. With good professional information from Boots, we eventually managed to form a picture of how this could be. Based on experience from a previous project we came to the following composition:

List of Products

A list shows products. These can be filtered and sorted. Double-clicking on a product gives you all the details of the product.

Detailed Form

In detail, Boots can see comprehensive information about a product. By dividing into tabs, different information can be organized in a clear and easy way.

Mass Check / Bulk Update

In the list form you can check records. Then click Mass Check. Mass Check provides the opportunity to change many products at once. Set the values ​​that will apply to all the records and start the process.

Excel – Export / Import

The customer wanted an opportunity to extract some information for Excel. They would then change it in Excel and then import it back to the Access / SQL solution. This gives the opportunity to ask, for example. suppliers to contribute product information.

Contact Us

If you would like to know more about this project or you have questions about your own projects please contact us using the form below.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Error: Contact form not found.

[/vc_column][/vc_row][:]