.NET UTVIKLER i NORGE

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

.NET utviklere

Norge har mange flotte .NET utviklere. Men hvis du er ute etter et firma som gir deg de beste dotnet utviklerne i Norge – da er du ute etter oss. Vi har senior dotnet utviklere som har massevis av erfaring i å utvikle applikasjoner. Vi har erfarne dotnet utviklere i både desktop baserte applikasjoner og web-baserte applikasjoner. Vi har spesialiserte asp.net utviklere og asp.net webutviklere. Grunnen til å nevne dette spesielt er å la deg få vite at utviklere er spesialiserte i hvert sitt felt. Selvfølgelig kan de gjøre hverandres jobb, men å være spesialisert på ett område er definitivt et veldig viktig punkt.

C# eller C-sharp

Vi kan også bruke C# i utvikling. Vi har dyktige C# programvareutviklere . Vi tror ikke på å være altmuligmann og ikke spesialisert. Vi tror på å være mester i det vi gjør. Det er derfor ikke de samme utviklerne hos oss som utvikler i .NET og i C#.

Vi har et sterkt lag. Når vi får et prosjekt fordeler vi jobbene. Ett lag samler fakta om prosjektet, et annet lag gjør programvarearkitektur og utvikling. På denne måten tenker ikke ett team på flere oppgave. Alle kan gjøre det de er gode på. Dette forbedrer kvaliteten på arbeidet og reduserer utviklingstiden. Men for dere som kunder så gjelder forholdet bare til én person. Denne personen vil ha kommunikasjonen med dere og med utviklerne. Denne personen vil alltid være teknisk kompetent i programmering og databaser og vil kunne hjelpe med enkel forståelse av komplekse oppgaver.

vb.net

Vi har også et team av vb.net utviklere. vb.net vet du kanskje er Visual Basik programmering i en webapplikasjon. Vi har laget komplekse medlemsregister og test-systemer for byggebransjen i vb.net. Hva med en webside der du kan ta bilde direkte til en server slik at den blir en del av dataene i prosjektet!?

Mange utviklere

Du lurer kanskje på hvordan kan vi være sterke i så mange emner. Svaret er enkelt. Vi er en gruppe utviklere som har jobbet sammen i en lang tid. Så du kan kontakte oss for alle typer prosjekter. Vi takler alt du kaster vår vei og garantere deg en ting – når du begynne å jobbe med oss, vil du ikke være på jakt etter en annen utvikler / selskap. Fordi vi er ute etter et langsiktig forretnings samarbeid. Vi stopper ikke før vår klient er fornøyd.

Support

Vi er mange team med utviklere, men vår styrke er lojal og god service. Våre kunder vil alltid komme først og vi strekker oss langt i å løse utfordringer raskt og rimelig. Se hva andre skriver om oss her.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

.NET developers

Norway has many great .NET developers. But if you are looking for a company that gives you the best dotnet developers in Norway – then you are looking for us. We have senior dotnet developers who have a lot of experience in developing applications. We have experienced dotnet developers in both desktop based applications and web-based applications. We have specialized asp.net developers and asp.net web developers. The reason to mention this in particular is to let you know that developers are specialized in each field. Of course, they can do each other’s job, but being specialized in one area is definitely a very important point.

C # or C-sharp

We can also use C # in development. We have skilled C # software developers. We do not believe in being a general and not specialized. We believe in being the champion of what we do. That is why not the same developers of us are developers in .NET and in C #.

We have a strong team. When we get a project, we distribute the jobs. One team collects facts about the project, another group makes software architecture and development. In this way, one team does not think of multiple tasks. Everyone can do what they are good at. This improves the quality of work and reduces the development time. But for you as customers, the relationship is only to one person. This person takes care of good communication with you and with the developers. This person will always be technically competent in programming and databases and will be able to help with simple understanding of complex tasks.

vb.net

We also have a team of vb.net developers. vb.net you may know is Visual Basic programming in a web application. We have created complex membership registers and test systems for the construction industry in vb.net. What about a webpage where you can take pictures directly to a server so that it becomes part of the data in the project!?

Many developers

You may wonder how can we be strong in so many topics. The answer is simple. We are a group of developers who have worked together for a long time. So you can contact us for all types of projects. We handle everything you throw our way and guarantee you one thing – when you start working with us, you will not be looking for another developer / company. Because we are looking for long-term business relationship. We will not stop until our client is satisfied.

Support

We are many teams with developers, but our strength is loyal and good service. Our customers will always come first and we go a long way in solving challenges quickly and reasonably. See what others are writing about us here.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]