SQL-Server og Microsoft Access

Microsoft Access er den foretrukne databaseløsningen for mange bedrifter. Microsoft Access jobber godt sammen med Word, Excel og Outlook og man kan gjøre mye spennende i denne sammenhengen.

Vi har utviklet MS Access datasystemer siden 1992 og har laget eksempelvis mottakssystem for logistikkfirma, utlånsdatabase for skole, material-system for HW-utviklere, ordresystemer, kalkylesystemer og mye mer. Våre systemer er godt «i drift» der ute og er blitt en viktig del av brikkene i firmaet. Noen systemer ligger på en MS SQL server og noen bruker kun MS Access. Det vil være avhengig av bruken. Men med en MS SQL server og MS Access kan du skalere opp systemer til så mange brukere du vil.

Sammen med kunden setter vi opp krav til hvordan systemet skal virke. Hvilken informasjon er det viktig for kunden å få ut av dette systemet?

Mange bruker i dag Excel til det Access burde vært brukt til. Excel er et flott verktøy til sitt bruk, men blir det for omfattende blir det umulig å inkludere hele firmaet. Da blir gjerne en nøkkelperson sittende på all kunnskapen og fravær av den personen blir plutselig mer kritisk enn det burde. Ved å gjøre systemet brukervennlig og enkelt i Access vil alle kunne få et godt forhold til det.

Har dere et tregt system allerede? Det finnes flere måter å løse dette på, men overgang til MS SQL server er ett av dem. Her er vi behjelpelige og kan få deres eksisterende system over på en server/klient-versjon. Dette er ikke dyrt!

Trenger dere hjelp til driften av deres SQL-server? Backup, tuning?

Excel | Word | Access | Outlook | PowerPoint | SQL-server | Priser

SQL Server and Microsoft Access

Microsoft Access is the preferred database solution for many businesses. Microsoft Access works well with Word , Excel and Outlook and you can do many exciting things in this context.

We have developed MS Access systems since 1992 and has made ??for example receiving system for logistics companies , lending database for school materials system for HW developers, ordering systems , costing systems and much more. Our systems are well ” in operation ” out there and have become an important part of the pieces of the firm. Some systems located on a MS SQL server and some only use MS Access. This will depend on the application. But with a MS SQL Server and MS Access, you can scale up systems to as many users as you want.

Together with the client we set up requirements for how the system should work . What information is important for the customer to get out of this system .

Many people today use Excel to the Access should have been used . Excel is a great tool for their use, but it becomes too extensive it is impossible to include the entire firm . As is often a key sitting on all the knowledge and the absence of the person suddenly becomes more critical than it should. By making it user friendly and easily Access all could have a good relationship with it.